93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’etapa de Batxillerat és una etapa d’estudis postobligatoris, a la qual poden accedir els alumnes que han aprovat l’ESO i que permet l’accés a estudis universitaris i a estudis de formació professional de grau superior.

Per tal de respondre a les necessitats educatives dels i les joves en la societat actual, el model de Batxillerat pretén ser integrador, polivalent, flexible i orientador.

A la nostra escola oferim quatre modalitats de Batxillerat: d’Arts, d’Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i el Batxibac.

S’adreça a l’alumnat interessat en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret, entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

El programa Batxibac permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del Batxillerat en Llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. Per accedir al Batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Aquesta prova la realitzem a la nostra Escola prèvia convocatòria. L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en Llengua francesa.

Organització del Currículum

Aquesta etapa educativa post-obligatòria té una durada de dos cursos. Les matèries del seu currículum estan organitzades en dos blocs:

1. Part comuna, que és igual per a tot l’alumnat. Les matèries comunes es cursen sigui quina sigui la modalitat de Batxillerat escollida, i permeten a l’alumnat aprofundir en la seva formació general, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

2. Part diversificada, que està formada per les matèries que cada alumne/a ha de triar:

a) Matèries pròpies de cada modalitat (inclosa matèria comuna d’opció, obligatòria)

b) Matèries específiques

Organització de l’Etapa

El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics amb un Director Pedagògic que els engloba i un Coordinador pedagògic per a cada nivell d’aprenentatge amb la finalitat d’atendre les necessitats que es puguin derivar en cada curs.A l’Escola Pia Igualada, prioritzem el seguiment tutorial dels nostres alumnes i és per això que incorporem dos tutors/es per aula amb la finalitat de fer un bon acompanyament que creiem indispensable al llarg de tota l’etapa educativa.

L’escola té un Departament Psicopedagògic encarregat d’atendre els alumnes que presenten alguna dificultat en l’assoliment dels aprenentatges o bé necessita algun tipus de suport per les altes capacitats que pugui presentar.

Les àrees de coneixement s’organitzen en:

1r de Batxillerat: 3 grups amb un Coordinador Pedagògic de curs (cada curs té un tutor/a grupal i un tutor/a individual en funció de la modalitat escollida).

2n de Batxillerat: 3 grups amb un Coordinador Pedagògic de curs (cada curs té un tutor/a grupal i un tutor/a individual en funció de la modalitat escollida).

L’avaluació al Batxillerat

Informes de Seguiment

Amb la finalitat de d’ajudar l’alumne a superar possibles dificultats en l’avaluació de final del trimestre, es realitza una avaluació intermitja durant el primer i el segon trimestre.

Informes d’avaluació

Abans de Nadal, abans de Setmana Santa i en el mes de juny els alumnes i les seves famílies reben el butlletí d’avaluació amb les qualificacions de les diverses matèries.

Informes d’Actituds i Habilitats

Dins la nostra escola avaluem, també, actituds i habilitats en base al Document d’Estil Metodològic de l’Escola Pia Catalunya. L’avaluació de les Actituds es fa des de l’observació sistemàtica i continuada dels nostres alumnes, per part de tot l’equip docent, durant les activitats, el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i rutines del dia a dia a l’aula i a l’escola. L’avaluació de les Habilitats parteix de l’avaluació de diferents activitats que s’han elaborat des de cada matèria, i per a cadascun dels cursos, amb aquesta finalitat. De l’avaluació d’aquestes Actituds i Habilitats es rep una informació quadrimestralment.

Aspectes específics del Batxillerat

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, suposa un 10% de la nota de Batxillerat. Realitzar un treball de recerca comporta un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació entorn d’un tema acotat amb uns objectius concrets.

A la nostra escola, la realització d’aquest treball s’inicia al 1r curs. Durant el primer trimestre, els alumnes reben un dossier específic sobre aquest tema i orientació i formació per part dels seus professors/es i tutors/es relatives a la matèria i la metodologia d’un treball de recerca. Durant el segon trimestre, l’alumne/a fa una proposta al grup d’Experts corresponent sobre el tema i el mètode de recerca i, una vegada acceptada, se li assigna un professor/a que el tutoritzarà al llarg de tot el seu treball. Durant el 1r trimestre del 2n curs, els alumnes lliuren la memòria del Treball de Recerca i fan la presentació davant del tribunal de professorat que l’avaluarà.

Al currículum de Batxillerat oferim a tots els alumnes la matèria específica d’Estada a l’empresa. És una matèria d’un mínim de 70 hores de dedicació i, per tant, equivalent a quatre crèdits del currículum de l’alumne/a, tal i com ho reconeix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’una matèria que s’imparteix de manera diferent a l’habitual ja que, com la seva denominació indica, es fa en una empresa diferent a l’escola. Per les seves característiques creiem que es tracta d’una matèria que pot resultar molt útil als nostres alumnes. D’una banda, els ajuda a comprovar, de manera directa i personal, les condicions reals en què es treballa a les empreses i com funciona el món laboral al qual s’hauran d’incorporar en acabar la seva formació acadèmica. D’ altra banda, en la seva vivència i participació activa, poden trobar importants elements que els ajudin, més enllà dels consells i indicacions dels pares i tutors/es, a orientar-se de manera pràctica i realista en l’elecció del seu futur acadèmic i professional.

L’Escola Pia d’Igualada organitza una convocatòria per a l’examen oficial del First Certificate de la Universitat de Cambridge i ofereix als seus alumnes una formació complementària, a càrrec de professors/es de la mateixa Escola i auxiliars de conversa nadius, en horari no lectiu.

En els darrers dos cursos hem aconseguit que gairebé el 60% de l’alumnat de segon aconsegueixi el First Certificate i que el 80% dels alumnes presentats superin la prova.

Els alumnes que voluntàriament vulguin poden obtenir, mitjançant una prova a la mateixa escola, l’acreditació ACTIC, Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Projecte en el qual participen tots els alumnes de primer de Batxillerat. Té una part pràctica que es desenvolupa juntament amb diverses entitats de la comarca.

En coherència amb el nostre Projecte Educatiu, i amb la finalitat d’oferir als nostres alumnes de Batxillerat una educació integral, no volem perdre l’oportunitat d’oferir-los, durant les seves tardes no lectives, la possibilitat de formar-se en altres àmbits que, tot i no són curiculars, considerem que poden enriquir la seva formació. En aquesta línia els oferim la possibilitat d’assistir als següents cursos, tallers o activitats:

Curs de monitor/a d’esplai · Curs de Voluntariat · Tallers de Llengua francesa · Seminari de desenvolupament personal de la gestió de l’estrès · Aula Oberta d’Oratòria · Club Jove de lectura · Aula Oberta de Llengua anglesa

PROJECTES

La coherència del nostre projecte es fonamenta en una acció educativa que dona protagonisme a l’alumne i que fa de la relació educador-alumne l’element central. Per aquest motiu, el seguiment tutorial i acompanyament personal dels nostres alumnes són una prioritat en la nostra acció educativa.

Com a Escola Associada, el nostre Projecte Educatiu pren com a referència els valors essencials dels drets humans, la cultura de la pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures.

Entenem la dimensió interior en un sentit ampli i no confessional, ens proposem educar els nostres alumnes en la recerca interior i presa de consciència d’ells mateixos amb la finalitat d’ajudarlos a estar atents a l’altre i a la realitat que els envolta amb una perspectiva més profunda, adquirint unes capacitats que els poden ajudar a adquirir totes les seves intel·ligències.

Perquè l’alumne és l’eix central de tota acció educativa i coherents amb el fet que els nostres alumnes són els ciutadans del futur, els eduquem potenciant la seva participació creant espais i temps que possibiliten el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa amb el seu entorn. Fomentem la formació dels delegats i delegades de cada curs.

Com a Escola Verda amb la complicitat i corresponsabilitat de tota la comunitat educativa, desenvolupem un projecte educatiu que afavoreix educar i viure per un desenvolupament sostenible.

Un projecte educatiu que fomenta la multiculturalitat i les llengües estrangeres: introduint tres llengües estrangeres (Francès, Anglès i Alemany) en el currículum, impulsant projectes i intercanvis amb França, Alemanya, Croàcia, Itàlia, Suècia, Turquia, Romania i Austria.

Pràctiques als laboratoris de Biologia, Física i Química, pràctiques al taller de Tecnologia, aprofundiment en les TIC, Projectes de Recerca a 4t d’ESO, Treballs de Recerca a Batxillerat, Blog Fem Ciència…

Aquest projecte s’adreça als alumnes de tota l’etapa d’ESO i 1r de Batxillerat. La finalitat és promoure l’esperit emprenedor i afavorir l’adquisició de les capacitats, els valors i habilitats que comporta l’emprenedoria. L’Escola s’ha associat amb la Fundació Junior Achievement per desenvolupar tot un seguit de programes.

La robòtica ens permet la creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia podent-se aplicar en qualsevol àmbit. L’objectiu és resoldre reptes, crear situacions i entendre conceptes amb l’experimentació i la pràctica dels robots treballant en equip i de manera multidisciplinar.

Projecte compartit amb l’AMPA amb pares i mares delegats i comissions de treball.

Una visió internacional amb la possibilitat de realitzar intercanvis a l’estranger i projectes internacionals amb l’alumnat de diferents països. Una orientació academico-professional per enfocar la projecció professional, coneixent el món professional per despertar interessos i ampliar coneixement.

SERVEIS

El nostre centre té un Departament Psicopedagògic encarregat d’atendre els alumnes que presenten alguna dificultat en l’assoliment dels aprenentatges o bé necessita algun tipus de suport per les altes capacitats que pugui presentar i donar suport a les families i docents. Està format per psicòlegs, psicopedagògs, mestres d’educació especial i logopedas.

La nostra escola entén que les activitats extraescolars complementen la formació i desenvolupament del nen/a, nois i noies. A més, l’AMPA conjuntament amb l’escola, a través del seu Projecte Compartit organitza diferents activitats familiars lúdico-culturals durant el curs escolar.

L’escola disposa de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i de menjadors per a cada etapa educativa. L’Escola disposa d’un menjador pedagògic on els pares i les mares, juntament amb els seus fills i filles poden dinar plegats.

Els alumnes poden sol·licitar aquest espai.

L’escola posa a disposició dels alumnes franges horàries per preparar aquests exàmens que es fan a la mateixa escola.

L’escola posa a disposició dels alumnes franges horàries per preparar aquests exàmens.

CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

Grups de creixement personal, reflexió i compromís. Van des de 3r de Primària fins a edat universitària. acompanyats de monitors/es. És un espai idoni per compartir excursions, preguntes, inquietuds, projectes de voluntariat, dinàmiques… i créixer com a persones amb valors i idees, formant part d’un grup.

S’ofereixen formacions diverses per poder fer de monitor dels grups Mou-te de l’Escola Pia i poder anar a activitats similars.

Espai obert a qui s’interessi per aprofundir la formació personal en aspectes relacionats amb la fe cristiana.

Modalitat de trobades, formació, diàleg. Sessions entre una i dues hores, amb temes diversos: creixement personal, professional, temes educatius…

Club de lectura per a pares i mares, que llegeixen el mateix llibre i es troben per comentar-ho. Així, al gust de la lectura individual s’hi afageix la riquesa del compartir, per enriquir l’experiència lectora. Al mateix temps, és un espai de trobament amb altres persones, més enllà de la lectura.

Celebració adaptada per a nens i nenes que hi vénen en família. El segon diumenge de cada mes.

Proves d'accés a la Universitat (Any 2016)

Alumnat que han superat el batxillerat amb èxit

Escola Pia Igualada 94%
Catalunya 73%

Alumnat matriculat a batxillerat que supera les PAU

Escola Pia Igualada 89%
Catalunya 65%

Alumnat que supera les PAU

Escola Pia Igualada 100%
Catalunya 97%

Nota mitjana de les PAU

Escola Pia Igualada 68points

HORARIS BATXILLERAT

CURS DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
1r BATXILLERAT
Matí8:00 a 13:258:00 a 14:258:00 a 14:258:00 a 14:258:00 a 14:25
Tarda15:15 a 17:15
2n BATXILLERAT
Matí8:00 a 14:258:00 a 14:258:00 a 14:258:00 a 14:258:00 a 14:25
TardaAula Oberta
(15:30 a 17:00)
Aula Oberta
(15:30 a 17:00)
Aula Oberta
(15:30 a 17:00)
X