93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

Un projecte de tots

SUMMEM vol transmetre motivació, convivència, compromís.

És la recopilació del coneixement des de diferents àrees: SUMMA

Ensenyar i Aprendre a partir d’itineraris d’aprenentatge interdisciplinaris

Mitjançant metodologies actives treballem per projectes. Aprenentatge basat en problemes. Investigació i recerca. Aprenentatge servei. Tot això en una estructura de Treball Cooperatiu.

Summem Escola Pia catalunya

‘El projecte SUMMEM els aportarà curiositat, esperit crític, creativitat i capacitat de treball en equip’

400

Treballem cooperativament amb equips de treball de tres o quatre alumnes. Cada alumne té un càrrec distintiu amb una funció assignada.

Joan

Ara treballem més en grup i abans ho fèiem més sols. Amb els càrrecs ens organitzem molt millor. També ens agrada molt el diari reflexiu de cada setmana.

Aina
0
Escoles
0
Itineraris
0
Alumnes
0
Educadors/es

Començem a aplicar el nou projecte pedagògic SUMMEM

La iniciativa, que aplega a més de 3.000 nenes i nens als 20 centres de l’Escola Pia, es converteix en el projecte pedagògic renovador amb més alumnes a Catalunya.

El SUMMEM estableix un aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu, que prepara per la vida real.

L’Escola Pia d’Igualada comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. 170 nenes i nens de 2n de primària i 1r d’ESO amb el suport de 16 docents treballaran amb aquest nou mètode, la iniciativa pedagògica renovadora més important que es fa actualment al nostre país.

Aquest projecte vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels infants i joves, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en 4 cursos els 1100 alumnes que estudien a l’Escola Pia d’Igualada treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM farà que l’alumne aprengui més, millor i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

· Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el que aprèn i fa a l’escola.

· Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb aprendre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres.

· Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes.

L’alumnat desenvolupa les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

Com és el SUMMEM?

Fins ara...Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles.Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn.El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual.Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts.L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula.Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als 20 centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase de pilotatge i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s’implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUMMEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.

X