93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

Per estar informats dels conceptes econòmics que l’Escola té assignats, a continuació us els detallem.

Escolaritat. Totes les etapes
És un rebut que es cobra per 10 mesos, de setembre a juny (Llar d’infants 11 mesos). Aquest rebut inclou els següents conceptes, segons cada etapa educativa:

Activitats complementàries:
Concepte de les hores complementàries addicionals al Currículum Obligatori (Infantil i Primària 1h/diària-5h/setmanals, a 1rESO 2h/setmanals). Import aprovat per Consell Escolar i autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Serveis:
Activitats Multilíngües, assegurances, digitalització dels espais, departament psicopedagògic, projectes pedagògics, activitats festives-culturals-pastorals, activitat aquàtica a infantil i primària (transport i espais), activitats de tallers a l’ESO i aula Oberta a Batxillerat.

Fundació Joan Profitós. Llar, Infantil, primària, ESO i BAT
És una fundació de l’Escola Pia constituïda legalment des de l’any 1989. Facilita el desenvolupament normal dels diferents nivells d’ensenyament segons l’ideari, el caràcter propi i l’estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya, dotant de recursos necessaris per a millorar els espais i mobiliari i l’atenció a les famílies i a l’alumnat. Aspectes que no podríem obtenir ni realitzar per la insuficiència de les subvencions rebudes de l’Administració.També, quan cal, ofereix beques o ajuts diversos, a part d’organitzar i col·laborar anualment en diferents premis per afavorir la creativitat i la investigació.Segons la normativa vigent, la Fundació es nodreix d’aportacions voluntàries, sense les quals no podria dur a terme els seus fins socials i educatius.
Els conceptes als quals es dedica són, entre d’altres: manteniment de totes les instal.lacions, calefacció, electricitat, aigua, telèfons, neteja, secretaria, administració, porteria, substitucions del professorat i del personal, biblioteca-mediateca, sistemes de seguretat, formació del personal, manteniment de les aules de laboratori, tecnologia, educació visual i plàstica i informàtica, serveis d’assessoria externs, beques i descomptes interns a l’alumnat, beques d’excel·lència a batxillerat, beques de famílies nombroses i amortització dels edificis.

Material Escolar. Totes les etapes
És un rebut que es cobra una sola vegada, generalment al juliol. S’inclouen els següents materials i conceptes: material que es dóna a l’aula durant el curs, dossiers de fotocòpies, carpeta escolar, agenda escolar, obres de teatre en anglès, treballs de síntesi i de recerca, dossiers de tutoria, audicions musicals, material de: tecnologia i robòtica, laboratori, esportiu, d’arts plàstiques i divers d’ús comú.
El material escolar de cada curs queda especificat en el llistat de llibres corresponent que teniu al web de l’Escola.

Activitats extraescolars
És un rebut que es cobra a les famílies dels alumnes que realitzen alguna de les activitat de l’oferta que fa l’Escola. Es fan de setembre a juny.

Servei de l’Espai Migdia (SEM)
És un rebut que es cobra a les famílies que utilitzen aquest servei de manera fixa o bé esporàdica. Es fa durant 10 mesos, de setembre a juny i a la Llar durant 11 mesos, de setembre a juliol. Es cobrarà per dia real d’ús del servei del SEM.

Cal tenir present:
– Les quotes del SEM dels alumnes es cobren el mes següent dins el rebut de l’Escola.
– Només poden rebre el SEM aquelles famílies que estan al corrent de pagament de les quotes de l’Escola Pia Igualada. En el cas d’impagament durant el curs, es donarà una data límit per fer efectiu la quota del SEM, en el cas d’incompliment es donarà de baixa del SEM.

Sortides, convivències i intercanvis
És un import que es cobra segons l’activitat que realitza cada grup-classe durant el curs escolar. Aquests cobraments són notificats a les famílies per correu electrònic.

Armaris de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i FP
Aquest servei és per als alumnes d’ESO, Batxillerat i Formació Professional i es paga en el moment que un/a alumne/a demana aquest servei a través d’una sol·licitud.

Subvencions i beques
A la pàgina web, en l’apartat de secretaria, trobareu un espai destinat a la informació de beques i subvencions de la nostra Escola i d’altres organismes.

Associació de Mares i Pares. Totes les etapes
És un rebut que es cobra una sola vegada per alumne, generalment al desembre. L’AMPA destina aquest import a diverses activitats que organitza durant el curs, i sobretot ajuda l’escola en diversos àmbits com: socialització de llibres de text, adquisició de chromebooks, manteniment del poliesportiu, mediambient, auxiliars de conversa, certamen literari, festa solidària i familiar, festa final d’etapa d’infantil, primària, ESO i batxillerat, la revista escolar, el servei de biblioteca-mediateca i les estades pedagògiques a l’ESO, ,
Cada curs escolar l’AMPA presenta el seu estat de comptes en l’Assemblea General que se celebra el 2n trimestre de cada curs escolar.
Cada curs Escolar, l’AMPA obsequia els seus socis amb la fotografia del grup-classe dels alumnes.

CONCEPTES ECONÒMICS I QUANTITATS 17-18

APORTACIONSLLAR D'INFANTSEDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓ PRIMÀRIAESO (1R)ESO (2N, 3R, 4T)BATXILLERATFP
Variació Quotes
(Curs 16-17)
0%3,0%3,0%3,0%3,0%2,3%2,5%
Hores complementàries75€75€30€
Serveis169,6670,95€70,95€107,75€113,75€85€
Fundació120€10€10€30€54€
QUOTA TOTAL289,66€155,95€155,95€167,75€167,75€387€194,75€
Mitja Jornada P0-P1
(9h - 13h)
219,18€
Número de Quotes11101010101011
Material125€145€145€145€145€145€Cuina: 310€
Imatge: 240€
Mes de facturacióJuliolJuliolJuliolJuliolJuliolJuliolFraccionat
Juliol - Octubre
Armaris Alumnat (Voluntari)26€/Curs26€/Curs26€/Curs26€/Curs

Les quotes de l’Escola per al curs 17-18 es van aprovar en el Consell Escolar que es va celebrar el 19 de juny de 2017.

QUOTES MENJADOR ESCOLAR LLAR D'INFANTS

Llar d'Infants
Menjar Casa (Triturat)Menjar Escola
P03,50€6,40€
P13,50€6,40€
P2-6,40€

QUOTES MENJADOR ESCOLAR INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO, BATX I FP

Infantil, Primària, ESO, BATX i FP  
1 - 8 Menús9,20€
Més de 8 menús8,16€

En aquests imports queda inclòs:

· El projecte d’esmorzar saludable a la Llar d’Infants.
· El servei d’acollida i permanencia a la Llar d’Infants.
· El projecte setmanal de fruita a la infantil i primària.
· L’activitat de piscina a les etapes d’infantil i primària.
· Els tallers d’aprenentatge a l’ESO.
· L’Espai Aula Oberta de Batxillerat

QUOTES AMPA

AMPA 
Quota25€ / Alumne/a
Mes FacturacióDesembre

Les quota de l’AMPA per al curs 17-18 es va aprovar en l’assemblea que es va fer el 24 novembre 2016

X