93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’Escola Pia entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva  i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu.

L’Escola Pia, sense oblidar els aspectes més cognitius, es compromet a treballar altres dimensions que preparin els nois i noies a viure de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor.

Creiem que, com a persones, ens cal aprendre a aturar-nos, a reflexionar i pensar sobre el sentit del que fem, fent-nos conscients de nosaltres mateixos, de les nostres possibilitats i límits, de les nostres emocions, i així gestionar millor la pròpia vida.

Entenem la dimensió interior en un sentit ampli i no confessional: ens proposem educar els nostres alumnes en la recerca interior i presa de consciència d’ells mateixos amb la finalitat d’ajudar-los a estar atents a l’altre i a la realitat que els envolta amb una perspectiva més profunda.

Més enllà dels coneixements acadèmics i de les habilitats d’aprenentatge, a l’escola hem de treballar per a una educació integral que no perdi de vista l’àmbit emocional i interior:  què els passa per dins?, què senten?, com gestionen el que senten?, com gestionen el que els passa per dins?

QUÈ TREBALLEM?

 • DIMENSIÓ EMOCIONAL: Saber reconèixer les emocions, expressar-les i gestionar-les correctament ens ajuda en totes les facetes de la vida.
 • DIMENSIÓ SOCIAL: No madurem mirant-nos exclusivament a nosaltres mateixos; ens cal conèixer què commou, preocupa o ajuda a qui tenim al costat.
 • DIMENSIÓ INTERIOR: La interioritat és l’espai personal on s’integren i unifiquen els pensaments, les creences, els sentiments. Saber-lo descobrir i valorar ens ajuda a ser persones més profundes i reflexives, obertes al sentit i a preguntes profundes, i a trobar l’equilibri de la vida.

COM  TREBALLEM:

 • A totes les etapes de l’educació, integrant-ho en la manera d’ensenyar i aprendre; en la forma de relacionar-nos, propera i dialogant. Tenint cura de l’estètica, valorant l’art, la música, la poesia…. animant a fer pauses i deixant temps per fer bé la feina i millorar les relacions.
 • Practicant en moments específics i de manera quotidiana: el silenci, la relaxació, la respiració conscient, la reflexió, visualitzacions diverses, etc…
 • Realitzant activitats a partir de contes, textos, vídeos, debat, diàlegs … treballar el coneixement, l’acceptació i el respecte per les pròpies emocions i les dels altres.
 • Propiciant que el grup-classe tingui un clima de seguretat i confiança que permeti l’expressió i el treball emocional.
 • Oferint espais de creixement personal als alumnes de 1r d’ESO: d’educació emocional, competència social i descobriment de les emocions mitjançant l’art.
 • Oferint matèries optatives per a l’educació emocional i l’autonomia personal a l’ESO.
 • Oferint espais de trobada i de reflexió per a pares i alumnes
 • Incorporació a l’aula d’activitats d’educació emocional i de dimensió interior.
X