93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

Caràcter propi de la nostra Escola

“Si els nens des de la primera infància assimilen una adequada formació en Pietat i Lletres, se n’ha d’esperar amb tota seguretat un venturós reeiximent de la pròpia vida.”

Sant Josep de Calassanç

L’Escola Pia —obra de Sant Josep de Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana el 1596—, s’establí a Catalunya fa més de 300 anys i ha treballat incansablement en la tasca docent i formativa a favor dels infants i joves de tots els estaments, en ciutats, viles i pobles, amb una pregona identificació amb l’esperit de la nostra gent.

En el context de la societat pluralista d’avui, l’Escola Pia de Catalunya, que participa de l’acció educadora i evangelitzadora de l’Església, us exposa la seva proposta educativa i les línies bàsiques que vol seguir en la seva actuació. [Breu cronologia]

LA NOSTRA VISIÓ DE LA PERSONA

L’Escola Pia entén la persona com:

 • Un ésser cridat a la dignitat de fill de Déu per Jesucrist, present en la comunitat de fe i d’amor que és l’Església.
 • Un ésser obert i atent als valors enriquidors de la persona, tant als que posseeix en ell mateix com als que descobreix i desvetlla en els altres.
 • Un ésser dinàmic, capaç d’aprofundir el coneixement i la valoració de tot el que existeix, i d’alliberar-se progressivament de tot el que li pot ser un obstacle per al servei dels altres.
 • Un ésser social, que només pot realitzar-se en comunió amb els altres, per la collaboració i l’amor.
 • Un ésser orientat a millorar la societat en què viu, assumint les obligacions que deriven de la seva condició, promocionant els drets humans i posant la seva vida al servei dels homes.

L’Escola Pia creu que l’educació consisteix en un procés permanent d’autoperfecció que les capacitats físiques, morals, intellectuals i afectives de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la participació en la vida social.

Per això, volem que els nostres alumnes tinguin EL NOSTRE IDEAL:

 • La possibilitat de viure i d’aprofundir sistemàticament l’Evangeli i de celebrar la fe en comunitat.
 • Un ambient que promogui la responsabilitat de les opcions serioses enfront de la vida i d’acord amb les exigències del compromís cristià.
 • L’ajut adequat per a adquirir críticament uns coneixements bàsics sobre el món, la vida i l’home.
 • Els exemples vius que necessiten per a sentir-se empesos a una gran estima de la cultura i de tot el que dignifica l’home.
 • L’acolliment que els encoratgi a la descoberta, amb realisme, de les pròpies possibilitats i limitacions.
 • Un clima de llibertat responsable que els faci protagonistes de la seva pròpia formació permanent.

L’Escola Pia promou la formació dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara a participar activament en la transformació i el millorament de la societat.

Per això, la NOSTRA ESCOLA:

 • Vol obrir-se a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills.
 • Duu a terme una tasca evangelitzadora.
 • Compta amb un equip de professors i collaboradors que es comprometen a donar a tots els alumnes una educació de qualitat i coherent amb aquest Caràcter Propi.
 • Demana el suport i estímul dels pares dels alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del Centre.
 • Promou la formació i el creixement d’una veritable Comunitat Educativa entre tots els estaments que integren l’Escola.
 • S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya.

L’Escola Pia, en l’acció escolar, s’ha caracteritzat fins ara i desitja fer-ho també d’avui endavant, per:

L’ESTIL EDUCATIU ESCOLAPI

 • La vocació dels educadors, expressada a través del propi testimoniatge de vida i de la joia en el servei.
 • L’íntima vinculació, en l’educació dels alumnes, entre promoció humana i formació cristiana, tradicionalment expressada per “Pietat i Lletres”.
 • Una preferència per les classes populars, tot i haver estat sempre oberta a tothom.
 • Un sentit pràctic, que prepara directament per a la vida.
 • Un respecte profund per la llibertat de l‘alumne.
 • L’alegria de viure que es transmet als alumnes.
 • Una relació familiar i cordial entre tots els membres de la Comunitat Educativa.
 • L’interès per estar sempre al dia en la utilització dels millors mètodes des del punt de vista pedagògic.
 • Una presència educativa en el món dels infants i dels joves, més enllà de l’àmbit escolar, tant en les seves institucions com en altres.
 • Una ajuda sistemàtica als pares de família en la seva tasca educativa.

L’Escola Pia creu que el odel d’educació que proposa, exigeix que cada Escola sigui una autèntica Comunitat Educativa i que el conjunt d’estaments i de persones que la formen s’integri de manera equilibrada a través d’una participació activa, donant fecunditat i coherència a l’acció educativa, i contribuint a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

X