93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’etapa de segon cicle de l’Educació Infantil consta de tres cursos que agrupen els alumnes de 3 a 6 anys. És una etapa educativa on treballem per posar unes bones bases, unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats d’una forma global i integradora, motivadora i alhora enriquidora. En aquest moment és molt important ajudar als nostres infants a aconseguir el grau de maduresa afectiva i emocional que correspon a la seva edat i a formar-se una imatge positiva d’ells i dels altres. És l’etapa on el procés d’adquisició d’hàbits i normes serà més viu fent-lo valer-se per sí mateixos i col·laborant amb els companys. És el moment en el qual els infants comencen a adquirir la noció de la pròpia identitat i apareix el desig de tenir autonomia personal. Després de la família, és l’escola qui continua la tasca educativa i socialitzadora. És per això que la relació, la comunicació i l’actuació conjunta és bàsica per aconseguir la coherència necessària per fer-los créixer amb seguretat i equilibri emocional tan necessàries per al seu desenvolupament. La nostra línia de treball és la de respectar el ritme de cada infant basant-lo en la cultura de l’esforç i afavorint la motivació per allò que es proposa a l’escola.

El joc i la pròpia experiència són la base de l’aprenentatge. Sabem que aquest serà significatiu sempre que vinguin de les pròpies descobertes i experiències. Treballem seguint l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

 

Treballem a partir de les següents metodologies…

TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes és l’eix vertebrador de la nostra metodologia de treball. Aquest fomenta diferents tipus d’aprenentatges a partir de les pròpies motivacions dels alumnes. Es basa en qüestionar un tema d’estudi a partir de la recerca d’informació i la reelaboració i sistematització de la mateixa. És un mètode basat en la resolució de problemes on hi tenen cabuda totes les àrees d’aprenentatge.

 

APRENENTATGE PER RACONS

La metodologia d’aprenentatge per racons permet delimitar espais concrets dins l’aula amb diverses activitats simultànies.

• Racons de treball

  · Ens permeten el treball dels aprenentatges cognitius principals de manera manipulativa i significativa.

  · Distingim quatre racons: Llenguatge verbal, Llenguatge matemàtic, Raonament lògic, Grafomotricitat

• Racons de joc

  · Ens permeten l’aprenentatge a través del joc amb la interacció amb els altres i les pròpies descobertes.

  · A cada aula hi ha diferents racons de joc: Construccions, Trencaclosques, Joc simbòlic…

Entenem el treball cooperatiu com la base de qualsevol aprenentatge cognitiu que es desenvolupi a l’aula. En aquesta metodologia hi té cabuda l’aprenentatge de qualsevol contingut en context escolar. Les diferències entre els aprenents esdevenen el potencial per a l’aprenentatge, no un entrebanc.

Basat en el treball en equip pot desenvolupar diferents mètodes i tècniques tenint sempre com a centre un aprenent actiu, implicat i participatiu, cadascú dins les seves possibilitats.

En els ambients d’aprenentatge l’infant és el constructor del seu propi aprenentatge, investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa… Aquesta metodologia es basa en una manera diferent d’organitzar els grups d’alumnes, no constituïts per edats, sinó per interessos, grups naturals entre els infants de 3 a 6 anys que afavoreixen la interacció, col·laboració i cooperació entre ells. Aquí es donen relacions d’ajuda on els infants més madurs serveixen de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona. L’activitat i/o el joc lliure i l’espontaneïtat són els principals recursos didàctics i d’aprenentatge, prioritzant sempre les tasques no dirigides.

Arquitectura · Motricitat fina · Ciència · Món sensorial · Jocs de taula Mediateca i teatre · Noves tecnologies i robòtica · Artístic · Joc simbòlic Dins les diferents àrees

L’experimentació és un dels eixos centrals de l’aprenentatge a Educació Infantil, l’aprenentatge a partir de les pròpies descobertes i el contacte directe amb la realitat. A part d’això, dediquem una hora setmanal a activitats experimentals relacionades amb els projectes que es treballen a les aules.

Fomentem la imaginació i l’esperit crític ampliant i diversificant la curiositat a partir de l’oferta de diferents materials i activitats encarades a un caire més científic.

És aquí on treballem el projecte de l’hort del pati de l’escola. Els alumnes veuen el procés natural d’allò que s’hi planta assumint totes les tasques que comporta com les de plantar, cuidar, regar o collir quan és el moment. Amb aquesta activitat fomentem la responsabilitat i l’autonomia dels nostres infants. És en aquestes activitats on comencem a fer veure als nostres infants la importància de viure per a un desenvolupament sostenible amb la complicitat i corresponsabilitat de tota la comunitat educativa. D’aquí desenvolupem el nostre projecte educatiu, també, com a Escola Verda.

Plàstica: L’aprenentatge principal de la plàstica és a través de la manipulació dels diferents materials proposats per arribar a la pròpia creació a partint dels coneixements que van adquirint els nostres infants, sempre tenint en compte la seva creativitat i imaginació.

Música: Treballem aquesta àrea a partir de l’experimentació, la manipulació i la descoberta de les diferents propostes musicals. La música serà en tot moment objecte de coneixement, una finestra oberta a la percepció i un estímul per a la producció creativa. L’entenem com a mitjà de l’expressió i la comunicació i com a font de sensibilització musical.

L’eix de l’aprenentatge de la llengua anglesa és a través del Mètode Artigal, un mètode basat en l’aprenentatge a partir de contes i el treball oral de la llengua. Incorporem a les aules els auxiliars de conversa en llengua anglesa a les aules d’Educació Infantil com a referent en la parla i l’escolta.

Treballem la psicomotricitat com a un dels eixos per a desenvolupar les capacitats integrals dels nostres alumnes. A la nostra Escola, la psicomotricitat que es treballa parteix de la metodologia de Bernard Aucouturier. Els infants s’expressen motriument de forma lliure tenint en compte unes pautes establertes per la mestra i un material proposat en funció dels objectius que es volen treballar. L’espontaneïtat motriu es combina amb l’observació de la mestra al llarg de tota la sessió.

Activitat aquàtica d’iniciació, familiarització, adaptació i perfeccionament al medi aquàtic. L’objectiu principal és obtenir autonomia per a aprendre a nedar. L’activitat es realitza setmanalment d’octubre a juny, en un complex esportiu extern.

Incorporem les noves tecnologies i els diferents dispositius treballant a l’aula a les diferents àrees. Utilitzem els Ipads dins dels racons de treball, els ordinadors amb el Glifing a l’hora de llegir i també per a poder recercar la informació que requereix el projecte.

PROJECTES

La coherència del nostre projecte es fonamenta en una acció educativa que dona protagonisme a l’alumne i que fa de la relació educador-alumne l’element central. Per aquest motiu, el seguiment tutorial i acompanyament personal dels nostres alumnes són una prioritat en la nostra acció educativa.

Projecte SUMMEM persegueix tres objectius:

a) Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, útil, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.

b) Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les actituds i habilitats.

c) Potenciar el caràcter incusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula. Per aconseguir aquests tres objectius, treballarem part dels continguts curiculars de forma interdisciplinar amb unes metodologies i tècniques didàctiques que potencien les avantatges de la dimensió social de l’aprenentatge (treball cooperatiu).

Implementació SUMMEM

CURS 2016-17CURS 2017-18CURS 2018-19CURS 2019-20
2n PrimàriaP5P4P3
1r d'ESO1r Primària4t Primària4t d'ESO
3r Primària5è PrimàriaBatxillerat
2n d'ESO6è Primària
3r d'ESO

La intel·ligència emocional es defineix com la capacitat de reconèixer els sentiments propis, aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions. L’Escola aposta per l’educació emocional com a eix imprescindible per a formar persones humanes, compromeses, íntegres i amb habilitats socials suficients per afrontar els reptes socials i viure una vida plena i feliç.

Les maletes viatgeres són maletes farcides de llibres molt interessants que van donant voltes per les cases de tots els infants. A dins hi ha 7 contes, un per cada dia de la setmana amb la idea de llegir-los i compartir-los a casa amb les famílies. Aquests van canviant la dificultat en funció del curs que es troba l’infant.

La robòtica ens permet la creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia podent-se aplicar en qualsevol àmbit. Treballem amb els Bee-bots.

Com a Escola Verda amb la complicitat i coresponsabilitat de tota la comunitat educativa, desenvolupem un projecte educatiu que afavoreix educar i viure per un desenvolupament sostenible.

A cada trimestre els nostres infants fan com a mínim una sortida cultural i lúdica. La del primer trimestre sempre està relacionada amb la mascota de la classe, al segon trimestre la sortida cultural sempre tendeix a ser d’un caire més experimental, i finalment al tercer trimestre anem de Colònies durant dos dies, és a dir, una nit fora de casa. A part d’aquestes sortides trimestrals, sempre estem oberts a qualsevol sortida en el nostre entorn proper que ens serveixi per enriquir els nostres aprenentatges o per complementar els projectes que anem estudiant. Aquestes van sorgint i es van planificant en funció de les diferents necessitats al llarg del curs.

Projecte compartit amb l’AMPA amb pares i mares delegats i comissions de treball.

Com a escola catalana i dins del marc de l’escola UNESCO que ens defineix, al segon cicle d’Educació Infantil celebrem les festes tradicionals catalanes amb els infants, mestres i algunes vegades conjuntament amb les famílies. Treballem amb l’objectiu de donar a conèixer i vivenciar la nostra cultura als infants tot compartint-ho amb la comunitat educativa i les seves famílies.

SERVEIS

La nostra escola entén que les activitats extraescolars complementen la formació i desenvolupament del nen/a, nois i noies. A més, l’AMPA conjuntament amb l’escola, a través del seu Projecte Compartit organitza diferents activitats familiars lúdico-culturals durant el curs escolar.

Cada dia, de les 17:00h a 18:30h s’obre a les nostres famílies i a la ciutat d’Igualada. Casals de vacances Durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, el mes de juliol i setembre es fan casals per a Infantil i Primària.

Està format per psicopedagogues, mestres d’educació especial i logopedes per tal d’atendre totes les situacions que requereixin intervencions i/o orientacions, ja sigui directament als alumnes o bé d’assessorament a les famílies.

L’escola disposa de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i de menjadors per a cada etapa educativa. En aquesta franja horària s’ofereixen tallers de manualitats i activitats en llengua anglesa a través del projecte multilíngüe. L’Escola disposa d’un menjador pedagògic on els pares i els alumnes poden dinar plegats.

CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

Espai obert a qui s’interessi per aprofundir la formació personal en aspectes relacionats amb la fe cristiana.

Modalitat de trobades, formació, diàleg. Sessions entre una i dues hores, amb temes diversos: creixement personal, professional, temes educatius…

Club de lectura per a pares i mares, que llegeixen el mateix llibre i es troben per comentar-ho. Així, al gust de la lectura individual s’hi afageix la riquesa del compartir, per enriquir l’experiència lectora. Al mateix temps, és un espai de trobament amb altres persones, més enllà de la lectura.

Celebració adaptada per a nens i nenes que hi vénen en família. El segon diumenge de cada mes.

HORARIS INFANTIL

CURSMATÍTARDA
INFANTIL P3, P4 i P5
7:45 a 8:55Acollida matinal.
Per fer més fàcil la vida de les nostres families, acollida gratuïta a partir de les 8:30h.
17:00 a 19:00Activitats Extraescolars
9:00 a 13:00
Els alumnes entraran acompanyats per les seves famílies a les aules.15:00 a 17:00
Els recolliran a les seves aules.
X