93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos repartits en tres cicles agrupant els alumnes de 6 a 12 anys.

L’educació primària és una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i de les nenes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria.

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Després de la família, és l’escola qui continua la tasca educativa i socialitzadora i és per això que la relació, la comunicació i l’actuació conjunta és bàsica per aconseguir la coherència necessària per fer-los créixer amb una seguretat i un equilibri emocional tan necessàries per al seu desenvolupament.

La nostra línia és la de respectar el ritme de cada infant afavorint la motivació per allò que es proposa a l’escola i basant-lo en la cultura de l’esforç. El treball en equip, la recerca i la pròpia experiència són la base de l’aprenentatge. Sabem que aquest serà significatiu sempre que vinguin de les pròpies descobertes i experiències. Treballem seguint l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció del món.

1r: ANTONI GAUDÍ · 2n: PAU CASALS · 3r: MERCÈ RODODERA · 4t: JACINT VERDAGER · 5è: NARCÍS MONTURIOL · 6è: JOSEFINA CASTELLVÍ

 

Treballem per competències…

Les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu tenint com a objectiu d’aconseguir que els nens i les nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

Àrees d’aprenentatge

Llengua catalana i literatura · Llengua castellana i literatura · Coneixement del medi natural, social i cultural · Matemàtiques · Llengua estrangera Educació artística · Educació física · Cultura religiosa

 

Treballem a partir de les següents metodologies…

TREBALL PER PROJECTES
El treball per projectes és l’eix vertebrador de la nostra metodologia de treball. Aquest fomenta diferent tipus d’aprenentatges a partir de les pròpies motivacions dels alumnes. Es basa en qüestionar un tema d’estudi a partir de la recerca d’informació i la reelaboració i sistematització de la mateixa. És un mètode basat en la resolució de problemes on hi tenen cabuda totes les àrees d’aprenentatge.

RACONS DE TREBALL
La metodologia d’aprenentatge per racons permet delimitar espais concrets dins l’aula amb diverses activitats simultànies afavorint l’atenció individualitzada de l’alumnat amb tasques més específiques. Anem incorporant aquesta metodologia a tots els cursos de primària en les àrees de llengua i matemàtiques.

TREBALL I ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA. LA INCLUSIVITAT.
En determinats moments del dia, els nostres alumnes treballen dins l’aula de manera individual per afavorir l’adquisició dels diferents aprenentatges cognitius amb l’ajuda dels i les mestres. En molts moments intervenen a l’aula mestres de suport que treballen conjuntament amb el grup o atenen necessitats individuals de cada infant.

TREBALL COOPERATIU
Entenem el treball cooperatiu com a una de les bases de qualsevol aprenentatge cognitiu que es desenvolupi a l’aula. En aquesta metodologia hi té cabuda l’aprenentatge de qualsevol contingut en context escolar. Les diferències entre els aprenents esdevenen el potencial per a l’aprenentatge, no un entrebanc. Basat en el treball en equip pot desenvolupar diferents mètodes i tècniques tenint sempre com a centre un aprenent actiu, implicat i participatiu cadascú dins les seves possibilitats.

PROJECTES

Entenem per acció tutorial el seguiment dels alumnes de manera individual i en grup per afavorir i potenciar la relació mestre-alumne com a element central de la nostra acció educativa amb l’objectiu d’ajudar els nens a créixer en la seva dimensió intel·lectual, emocional, interior, ètica i transcendent.

Projecte SUMMEM persegueix tres objectius:

a) Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, útil, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.
b) Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les actituds i habilitats.
c) Potenciar el caràcter incusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula.

Per aconseguir aquests tres objectius, treballarem part dels continguts curiculars de forma interdisciplinar amb unes metodologies i tècniques didàctiques que potencien les avantatges de la dimensió social de l’aprenentatge (treball cooperatiu).

Implementació SUMMEM

CURS 2016-17CURS 2017-18CURS 2018-19CURS 2019-20
2n PrimàriaP5P4P3
1r d'ESO1r Primària4t Primària4t d'ESO
3r Primària5è PrimàriaBatxillerat
2n d'ESO6è Primària
3r d'ESO

La intel·ligència emocional es defineix com la capacitat de reconèixer els sentiments propis, aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions. L’Escola aposta per l’educació emocional, com a eix imprescindible per a formar persones, humanes, compromeses, íntegres i amb habilitats socials suficients per afrontar els reptes socials i viure una vida plena i feliç.

La finalitat d’aquest projecte és promoure l’esperit emprenedor dels alumnes afavorint l’adquisició de les capacitats, els valors i les habilitats que comporta l’emprenedoria. Amb aquest projecte es pretén fomentar i desenvolupar la iniciativa i la creativitat dels alumnes de 4t i 5è, la responsabilitat, la presa de decisions i la conseqüent assimilació del risc que això suposa.

El Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) és un instrument en què es volen aproximar i fer protagonistes dels aprenentatges a les noves tecnologies. Des de l’escola es treballa de forma progressiva i en grups desdoblats i es va des de la base de conèixer les màquines fins a la utilització d’aquesta juntament amb les xarxes socials i plataformes educatives que estan en evolució constant.

Els alumnes treballen amb la meitat del grup on es fomenta la maqueteria, la robòtica i activitats de creació de videojocs i animació. Aquest taller es porta a terme conjuntament amb alumnes del tercer curs de secundària.

Destinem mitja hora diària de lectura a tots els cursos de primària, en alguns casos queden reflectides dins les estones d’acció tutorial i a cada curs a les diferents assignatures de llengües o medi.

Els exploradors de llibres, és un pla lector desenvolupat per Escola Pia Catalunya, on es pretén donar a conèixer alguns llibres apropiats a les diferents edats i potenciar així la lectura i l’hàbit lector dels infants i fer que tinguin la possibilitat de llegir-los i prendre’ls a casa.

Treballem la competència lingüística amb l’anglès com a llengua estrangera principal a l’etapa de Primària. Als cursos de Cicle Superior els alumnes poden escollir entre dues segones llengües estrangeres, poden optar pel francès o l’alemany on, l’aprenentatge d’aquestes, podran tenir continuïtat a Secundària.

Activitat aquàtica on es treballen aspectes de relació, confiança (flotació, desplaçaments, inspiració/aspiració, propulsions…).  L’objectiu principal és obtenir autonomia per a aprendre a nedar. L’activitat es realitza durant un trimestre al curs, en un complex esportiu extern.

Com a escola catalana i dins del marc de l’escola UNESCO que ens defineix, celebrem les festes tradicionals catalanes amb els nens i nenes, mestres i algunes vegades conjuntament amb les famílies.

Treballem amb l’objectiu de donar a conèixer i vivenciar la nostra cultura als infants tot compartint-ho amb la comunitat educativa i les seves famílies.

Realitzem dues sortides culturals durant el curs, una al primer trimestre relacionada amb el personatge que dóna nom a la classe i una al segon trimestre relacionada amb el projecte que s’està treballant. Al tercer trimestre anem de colònies, convivim plegats durant tres dies compartint activitats diferents en un espai diferent.

Durant el curs, en funció del projecte que es treballa o de les activitats que s’organitzen a la ciutat, organitzem sortides que ens ajuden a complementar allò que estem treballant.

Treballem la science, la part del medi en anglès, a partir del projecte interdisciplinar que es treballa a l’aula de manera manipulativa partint de l’observació directa de la realitat.

SERVEIS

La nostra escola entén que les activitats extraescolars complementen la formació i desenvolupament del nen/a, nois i noies. A més, l’AMPA conjuntament amb l’escola, a través del seu Projecte Compartit organitza diferents activitats familiars lúdico-culturals durant el curs escolar.

Cada dia, de les 17:00h a 18:30h s’obre a les nostres famílies i a la ciutat d’Igualada.

Està format per psicopedagogues, mestres d’educació especial i logopedes per tal d’atendre totes les situacions que requereixin intervencions i/o orientacions, ja sigui directament als alumnes o bé d’assessorament a les famílies.

Durant les vacances de Nadal, Setmana Santa, el mes de juliol i setembre es fan casals per a Infantil i Primària.

L’escola disposa de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i de menjadors per a cada etapa educativa. En aquesta franja horària s’ofereixen tallers de manualitats i activitats en llengua anglesa a través del projecte multilíngüe. L’Escola disposa d’un menjador pedagògic on els pares i els alumnes poden dinar plegats.

CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

Espai obert a qui s’interessi per aprofundir la formació personal en aspectes relacionats amb la fe cristiana.

Modalitat de trobades, formació, diàleg. Sessions entre una i dues hores, amb temes diversos: creixement personal, professional, temes educatius…

Club de lectura per a pares i mares, que llegeixen el mateix llibre i es troben per comentar-ho. Així, al gust de la lectura individual s’hi afageix la riquesa del compartir, per enriquir l’experiència lectora. Al mateix temps, és un espai de trobament amb altres persones, més enllà de la lectura.

Es fa un dia a la setmana pels alumnes (3r i 4t) i una sessió mensual per als pares.

Celebració adaptada per a nens i nenes que hi vénen en família. El segon diumenge de cada mes.

Grups de creixement personal, reflexió i compromís. Van des de 3r de Primària fins a edat universitària. acompanyats de monitors/es. És un espai idoni per compartir excursions, preguntes, inquietuds, projectes de voluntariat, dinàmiques… i créixer com a persones amb valors i idees, formant part d’un grup.

HORARIS LLAR D'INFANTS

CURSMATÍTARDA
LLAR D'INFANTS
7:45 a 8:30Acollida matinal17:15 a 19:00Espai de permanència
8:30 a 13:15Els alumnes entraran acompanyats per les seves famílies a les aules.14:45 a 17:15
Els recolliran a les seves aules.
X