93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’etapa d’ESO és la darrera etapa de l’educació obligatòria. Acull els nois i noies que tenen entre dotze a setze anys i té per finalitat proporcionar-los una preparació que afavoreixi el seu procés maduratiu per tal que puguin desenvoluparse al llarg de la seva vida en diferents aspectes de la seva personalitat.

En l’ESO es consoliden els aprenentatges instrumentals de l’educació primària, s’inicia els alumnes en altres camps del saber i s’aprofundeixen les àrees fonamentals d’acord amb l’edat i capacitat. Els alumnes han d’adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixen a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a un autoconcepte positiu, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.

L’Organització del Currículum d’ESO segueix un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial. La finalitat és que els alumnes assoleixin els coneixements i les competències necessàries per afavorir la seva autonomia en l’aprenentatge i el seu desenvolupament personal i social. Per als alumnes que finalitzin el quart curs de l’ESO, el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria s’obté en superar el quart curs en el centre educatiu i inclou ensenyaments de caràcter obligatori comuns per a tots els alumnes, i ensenyaments de caràcter específic, tots ells impregnats del caràcter propi de l’Escola Pia.

 

Organització de l’Etapa

· A l’Escola Pia Igualada, prioritzem el seguiment tutorial dels nostres alumnes i és per això que incorporem dos tutors/es per aula amb la finalitat de fer un bon acompanyament, que creiem indispensable, al llarg de tota l’etapa educativa.

· La nostra escola té un Departament Psicopedagògic encarregat d’atendre els alumnes que presenten alguna dificultat en l’assoliment dels aprenentatges o bé necessita algun tipus de suport per les altes capacitats que pugui presentar i donar suport a les families i docents. Està format per psicòlegs, psicopedagògs, mestres d’educació especial i logopedes.

· Al ser una escola multilingüe, impartint des de 1r d’ESO l’Anglès, el Francès i l’Alemany, fem desdoblaments en les matèries d’Anglès al llarg de tota l’etapa i a 1r d’ESO en les matèries de Science i ACT. Hem incorporat des de fa uns anys els auxiliars de conversa en llengua anglesa i francesa, presentant els nostres alumnes als exàmens de certificació Cambridge University i al DELF. De la mateixa manera, l’Escola Pia Igualada està participant en projectes europeus així com en intercanvis amb diferents escoles europees.

· El diseny curricular l’enriquim amb activitats complementàries, fent tallers de reforç de Llengua catalana i Matemàtiques, taller d’estudi i tallers de conversa en Llengua anglesa i francesa.

· Equips d’Experts amb la finalitat de consensuar metodologies al llarg de totes les etapes educatives.

· Comissions de treball que preparen les diferents celebracions i activitats de l’escola. Estan formades pel personal i alumnes de l’Escola.

 

Organització de l’Avaluació

Criteris generals de l’avaluació

L’avaluació permet donar a conèixer a l’alumnat i a la família, el progrés en l’aprenentatge. L’avaluació a la nostra escola és contínua, amb observació sistemàtica del procés; integradora, en relació als tipus de contingut de les diverses matèries, i amb una visió globalitzadora del procés d’aprenentatge dels nois i noies al llarg de l’etapa.

a) Informes de SEGUIMENT Per tal d’ajudar l’alumne/a a superar possibles dificultats en l’avaluació de final del trimestre, es realitza una Avaluació intermitja cada trimestre, dos al llarg del curs. La informació sobre aquesta es lliura a les famílies de forma escrita amb les observacions qualitatives corresponents.

b) Informes d’AVALUACIÓ Abans de Nadal, abans de Setmana Santa i en el mes de juny (tres al llarg del curs) els alumnes i les seves famílies reben el butlletí d’avaluació amb les qualificacions de les diverses matèries, a més d’observacions de la junta d’avaluació que el tutor/a pugui fer arribar.

c) Informes d’Actituds i Habilitats Dins la nostra escola avaluem, també, actituds i habilitats en base al Document d’Estil Metodològic de l’Escola Pia Catalunya. L’avaluació de les Actituds es fa des de l’observació sistemàtica i continuada dels nostres alumnes, per part de tot l’equip docent, durant les activitats, el desenvolupament i l’adquisició d’hàbits i rutines del dia a dia a l’aula i a l’escola.

L’avaluació de les Habilitats parteix de l’avaluació de diferents activitats que s’han elaborat des de cada matèria, i per a cadascun dels cursos, amb aquesta finalitat.L’avaluació de les Habilitats parteix de l’avaluació de diferents activitats que s’han elaborat des de cada matèria, i per a cadascun dels cursos, amb aquesta finalitat.De l’avaluació d’aquestes Actituds i Habilitats es rep una informació quadrimestralment.

PROJECTES

La coherència del nostre projecte es fonamenta en una acció educativa que dona protagonisme a l’alumne/a i que fa de la relació educador/a – alumne/a l’element central.

Per aquest motiu, el seguiment tutorial i acompanyament personal dels nostres alumnes són una prioritat en la nostra acció educativa.

Projecte SUMMEM persegueix tres objectius:

a) Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, útil, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.

b) Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les Actituds i Habilitats.

c) Potenciar el caràcter incusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula.

Per aconseguir aquests tres objectius, treballarem part dels continguts curiculars de forma interdisciplinar amb unes metodologies i tècniques didàctiques que potencien les avantatges de la dimensió social de l’aprenentatge (treball cooperatiu).

Implementació SUMMEM

CURS 2016-17CURS 2017-18CURS 2018-19CURS 2019-20
2n PrimàriaP5P4P3
1r d'ESO1r Primària4t Primària4t d'ESO
3r Primària5è PrimàriaBatxillerat
2n d'ESO6è Primària
3r d'ESO

Entenem la dimensió interior en un sentit ampli i no confessional, ens proposem educar els nostres alumnes en la recerca interior i presa de consciència d’ells mateixos amb la finalitat d’ajudarlos a estar atents a l’altre i a la realitat que els envolta amb una perspectiva més profunda, adquirint unes capacitats que els poden ajudar a adquirir totes les seves intel·ligències.

Com a Escola Associada, el nostre Projecte Educatiu pren com a referència els valors essencials dels drets humans, la cultura de la pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures.

Perquè l’alumne/a és l’eix central de tota acció educativa i coherents amb el fet que els nostres alumnes són els ciutadans del futur, els eduquem potenciant la seva participació creant espais i temps que possibiliten el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa amb el seu entorn. Fomentem la formació dels delegats i delegades de cada curs.

Com a Escola Verda amb la complicitat i corresponsabilitat de tota la comunitat educativa, desenvolupem un projecte educatiu que afavoreix educar i viure per un desenvolupament sostenible.

Un projecte educatiu que fomenta la multiculturalitat i les llengües estrangeres: introduint tres llengües estrangeres (Francès, Anglès i Alemany) en el currículum, impulsant projectes i intercanvis amb França, Alemanya, Croàcia, Itàlia, Suècia, Turquia, Romania i Austria.

Pràctiques als laboratoris de Biologia, Física i Química, pràctiques al taller de Tecnologia, aprofundiment en les TIC, Projectes de Recerca a 4t d’ESO, Treballs de Recerca a Batxillerat, Blog Fem Ciència…

Aquest projecte s’adreça als alumnes de tota l’etapa d’ESO i 1r de Batxillerat. La finalitat és promoure l’esperit emprenedor i afavorir l’adquisició de les capacitats, els valors i habilitats que comporta l’emprenedoria. L’Escola s’ha associat amb la Fundació Junior Achievement per desenvolupar tot un seguit de programes.

La robòtica ens permet la creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia podent-se aplicar en qualsevol àmbit. L’objectiu és resoldre reptes, crear situacions i entendre conceptes amb l’experimentació i la pràctica dels robots treballant en equip i de manera multidisciplinar.

Projecte compartit amb l’AMPA amb pares i mares delegats i comissions de treball.

Una visió internacional amb la possibilitat de realitzar intercanvis a l’estranger i projectes internacionals amb l’alumnat de diferents països.

Una orientació academico-professional per enfocar la projecció professional, coneixent el món professional per despertar interessos i ampliar coneixement.

SERVEIS

La nostra escola entén que les activitats extraescolars complementen la formació i desenvolupament del nen/a, nois i noies. A més, l’AMPA conjuntament amb l’escola, a través del seu Projecte Compartit organitza diferents activitats familiars lúdico-culturals durant el curs escolar.

Està format per psicopedagogues, mestres d’educació especial i logopedes per tal d’atendre totes les situacions que requereixin intervencions i/o orientacions, ja sigui directament als alumnes o bé d’assessorament a les famílies.

L’Escola disposa de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i de menjadors per a cada etapa educativa. En aquesta franja horària s’ofereixen tallers de manualitats i activitats en Llengua Anglesa a través del projecte multilíngüe. L’Escola disposa d’un menjador pedagògic on els pares i mares, juntament amb els seus fills i filles poden dinar plegats.

CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

Grups de creixement personal, reflexió i compromís. Van des de 3r de Primària fins a edat universitària, acompanyats de monitors/es. És un espai idoni per compartir excursions, preguntes, inquietuds, projectes de voluntariat, dinàmiques… i créixer com a persones amb valors i idees, formant part d’un grup.

La preparació es fa en dos cursos, amb una vintena de sessions cada curs, un dia a la setmana.

S’ofereixen formacions diverses per poder fer de monitor dels grups Mou-te de l’Escola Pia i poder anar a activitats similars.

Espai obert a qui s’interessi per aprofundir la formació personal en aspectes relacionats amb la fe cristiana.

Modalitat de trobades, formació, diàleg. Sessions entre una i dues hores, amb temes diversos: creixement personal, professional, temes educatius…

Club de lectura per a pares i mares, que llegeixen el mateix llibre i es troben per comentar-ho. Així, al gust de la lectura individual s’hi afegeix la riquesa del compartir, per enriquir l’experiència lectora. Al mateix temps, és un espai de trobament amb altres persones, més enllà de la lectura.

Celebració adaptada per a nens i nenes que hi vénen en família. Segon diumenge de cada mes.

Assoliment de competències bàsiques a 4t d'ESO (2016)

Rendiment acadèmic a partir de les proves internes

Llengua Catalana

Llengua Castellana

Llengua Anglesa

Matemàtiques

Científico-Tècnic

HORARIS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CURS DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
1r ESO
Matí8:00 a 13:259:00 a 13:25 (TALLERS)8:00 a 13:259:00 a 13:25 (TALLERS)9:00 a 13:25 (TALLERS)
Tarda15:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:15
2n ESO
Matí8:00 a 13:259:00 a 13:25 (TALLERS)8:00 a 13:259:00 a 13:25 TALLERS9:00 a 13:25 (TALLERS)
Tarda15:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:15
3r ESO
Matí8:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:25
Tarda15:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 (TALLERS)
4t ESO
Matí8:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:258:00 a 13:25
Tarda15:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 a 17:1515:15 (TALLERS)
X