93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

 

Què volem?

Facilitar la primera presa de contacte amb el món del muntatge i el manteniment d’equips informàtics, imatge personal i hostaleria i facilitar la seva incorporació laboral. Proporcionar una formació bàsica que li permeti la continuïtat formativa a través dels cicles de FP de Grau Mitjà.

 

Qui hi pot accedir?

· Joves que compleixin com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.

· Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no prossegueixein estudis en el sistema educatiu.

· Inscrits en el Programa de Garantia Juvenil. Quant dura? Un curs acadèmic de 1000 hores.

 

Com treballem?

Els ensenyaments professionalitzadors són, evidentment, pràctics i es realitzen en la perruqueria, en una aula taller o en el menjador pedagògic de l’escola. Alhora, els alumnes realitzen pràctiques professionals considerades no laborals. En ser apranentatges d’una professió, treballem actituds i habilitats pròpies del camp professional. També dotem l’alumnat d’aquells continguts instrumentals bàsics per a la vida quotidiana. es realitza un acompanyament de l’alumne en el procés d’apranentatge global.

 

Què Obtindré?

· Certificat de Professionalitat de Serveis de Perruqueria, que acredita les competències professionals assolides.

· Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics. Formació acumulable per a l’obtenció d’un títol professional bàsic.

· Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar que acredita les competències professionals assolides.

Facilitats per a la superació de la Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitg i l’accés al curs per a l’obtenció del Graduat en l’ESO.

Perfils professionals

Certificat de Professionalitat d’Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar que acredita les competències professionals assolides.

Certificat de Professionalitat de Serveis de Perruqueria, que acredita les competències professionals assolides.

Certificat de Professionalitat d’Operacions auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics. Formació acumulable per a l’obtenció d’un títol professional bàsic.

Estructura dels programes de formació i inserció

Mòduls de formació professional (615 hores o 640 hores)

Tenen la finalitat de desenvolupar competències d’un perfil professional a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica de nivell 1, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.

Mòduls de formació general. Ofereixen l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.

MFG1: Estratègies i eines de comunicació (110 hores)

MFG2: Entorn social i territorial (30 hores)

MFG3: Estratègies i eines matemàtiques (110 hores)

MFG4: Incorporació al món professional (45 hores)

Formació complementària 25 o 50 hores (en funció del perfil)

Accions de Tutoria i orientació de l'alumne/a (40 hores)

Línies d’acció: 

1. Acolliment i acompanyament personal

2. Seguiment i Orientació acadèmica

3. Orientació Professional i vocacional

A través de: 

– Tutoria de grup

– Figura del tutor personal (com a referent de l’alumne/a i la família)

PROJECTES

Projecte SUMMEM persegueix tres objectius:

a) Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, útil, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.

b) Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les actituds i habilitats.

c) Potenciar el caràcter inclusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula.

Per aconseguir aquests tres objectius, treballarem part dels continguts curiculars de forma interdisciplinar amb unes metodologies i tècniques didàctiques que potencien les avantatges de la dimensió social de l’aprenentatge (treball cooperatiu).

Implementació SUMMEM

CURS 2016-17CURS 2017-18CURS 2018-19CURS 2019-20
2n PrimàriaP5P4P3
1r d'ESO1r Primària4t Primària4t d'ESO
3r Primària5è PrimàriaBatxillerat
2n d'ESO6è Primària
3r d'ESO

La coherència del nostre projecte es fonamenta en una acció educativa que dona protagonisme a l’alumne i que fa de la relació educador-alumne l’element central.

Per aquest motiu, el seguiment tutorial i acompanyament personal dels nostres alumnes són una prioritat en la nostra acció educativa.

Entenem la dimensió interior en un sentit ampli i no confessional, ens proposem educar els nostres alumnes en la recerca interior i presa de consciència d’ells mateixos amb la finalitat d’ajudarlos a estar atents a l’altre i a la realitat que els envolta amb una perspectiva més profunda, adquirint unes capacitats que els poden ajudar a adquirir totes les seves intel·ligències.

HORARIS FORMACIÓ PROFESSIONAL

CURS DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
PFI
Matí8:00 a 15:008:00 a 15:008:00 a 15:008:00 a 15:008:00 a 15:00
Tarda15:15 a 21:1515:15 a 21:1515:15 a 21:1515:15 a 21:1515:15 a 20:30
X